Ads 468x60px

maanantai 22. syyskuuta 2014

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet


Finanssivalvonta uudistaa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden johtoa ja hallintojärjestelmiä koskevia määräyksiä ja ohjeita operatiivisten riskien hallinnoinnin osalta. Uudistusten tarkoituksena on edistää Solvenssi II -säännösten mukaisen hallintojärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena on koota ohjeistus Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen määräyksistä sekä vakuutusyhtiölain vaatimuksista. Voimaan tulevat määräykset ja ohjeet vastaavat jo aikaisemmin julkaistua, muun muassa luottolaitoksia koskevaa standardia 4.4b Operatiivisten riskien hallinta.

Finanssivalvonnan määräys velvoittaa henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä kiinnittämään entistä enemmän huomiota tietoturvallisuuteen. Tietoturvallisuuden toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet liittyvät tietoturvallisuuden hallinnointiin, henkilöstöön, fyysiseen turvallisuuteen sekä tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto-, tietoaineisto- ja käyttöturvallisuuteen. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä tulee olla jatkossa ajantasainen tietoturvapolitiikka ja -ohjeistus, joiden sisältö on koulutettu henkilöstölle. Yhtiöiltä vaaditaan myös säännöllistä tietoturvallisuuden tason arviointia, joka on toteutettava joko yrityksen sisäisessä tarkastuksessa tai ulkoisen asiantuntijatahon avulla.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tulee myös laajentaa riskienarviointi koskettamaan tietojärjestelmiä ja prosesseja, mikäli organisaatiot eivät ole näin jo tehneet. Riskiarvion perusteella yritysten tulee laatia jatkuvuus-, toipumis- ja palautumissuunnitelmat kriittisimmille järjestelmilleen. Valvottavien tulee myös varmistaa tietoturvallisuus tietoverkoissa sekä tarjoamissaan palveluissa.

Finanssivalvonnan mukaan uudistuneet määräykset tulevat voimaan vuodenvaihteen 2014-2015 tienoilla. Vastaavia määräyksiä ollaan laatimassa FiVa:n valvonnan alaisille rahoituslaitoksille henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille suunnattujen määräysten ohessa.

Mika & Antti-Jussi

perjantai 19. syyskuuta 2014

FinFisher

Valtioiden harjoittamasta kybervakoilusta on keskusteltu jo vuosia: Wikileaks kertoi vuonna 2011 valtioiden käyttämistä järeistä vakoiluohjelmista, ja julkaisi tämän viikon maanantaina saksalaisen FinFisher-vakoiluohjelman tiedostot sivuillaan. FinFisherin avulla pystytään keräämään tietoja OS X, Windows ja Linux laitteilta. Haavoittuvia ovat myös Android, iOS, BlackBerry, Symbian ja Windows Mobile. Windows Phone vaikuttaa oleva ainoa käyttöjärjestelmä, jota ei voida FinFisherillä vakoilla.

Wikileaksin tietojen mukaan FinFisheriä käyttää lukuisten maiden tiedusteluviranomaiset mm. journalistien sekä poliittisten toisinajattelijoiden vakoilemiseen. Tukipyyntöjen ja niihin liittyvien dokumenttien avulla Wikileaks sanoo tunnistaneensa mm. Slovakian, Australian, Belgian, Alankomaat ja Italian FinFisherin asiakkaiksi. Myös Viro on Wikileaksin tietojen mukaan käyttänyt FinFisheriin noin 3,4 miljoonaa euroa. Wikileaksin arvioiden mukaan FinFisherin yhteenlaskettu myynti on ylittänyt 50 miljoonaa euroa.

Wikileaksin sivuilta löytyvät tiedon keräämiseen, lähettämiseen sekä tallentamiseen vaadittavat ohjelmistokomponentit. Sivuilta löytyy myös FinFisher FinSpy PC –ohjelmisto, joka on Windowsille suunnattu versio ja jonka avulla kuka vain voi seurata koneen tietoliikennettä sekä nauhoittaa ääntä ja videota koneen web-kamera kautta.

Vaikka FinFisher nyt on kaikkien saatavilla, sen tavalliselle käyttäjälle muodostama uhka on varsin pieni, kunhan tietokoneen järjestelmä- ja viruspäivitykset pidetään ajan tasalla. Esimerkiksi F-Securen Mikko Hyppönen ilmoitti jo tiistaina, että F-Securen virustorjuntaohjelma tunnistaa FinFisherin. Toisaalta virustorjuntaohjelmistot pystyvät vasta nyt tunnistamaan FinFisherin, vaikka on jo vuosia ollut tiedossa, että valtiolliset toimijat vakoilevat kansalaisiaan vakoiluohjelmien avulla.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaisen yrityksen kannalta? Ehkä merkittävin muistutus on, että perinteinen virustentorjunta yksinään on kohtalaisen kyvytön suojaamaan yrityksiä tämän kaltaisia hyökkäyksiä vastaan. Kerroksittainen suojautuminen ja yrityksen oma havainnointikyky ovat merkittävimpiä tekijöitä hyökkäyksiltä suojautumisessa. Havainnointikyky koostetaan tietoturvallisesta verkon ja infrastruktuurin arkkitehtuurista, jota suojaavat esimerkiksi palomuurit, IDS/IPS järjestelmät, liikenneanalysaattorit ja lokijärjestelmät, joilla tietoliikenteen ja tapahtumien profiilia voidaan analysoida. Näin havaitaan ympäristön normeista poikkeavat tapahtumat ja voidaan reagoida niihin. Tällöin vastaavien ohjelmien leviäminen verkon kriittisiin osiin voidaan estää tai mahdollisen saastumisen jälkeen havaita se ennen kuin luottamuksellista asiakas- tai liiketoimintadataa pääsee vuotamaan ulkopuolisille.

-Alex / Jesse

keskiviikko 17. syyskuuta 2014

EU:n tietosuoja-asetus tulee - miten organisaation kannattaa valmistautua


Yleisen tietosuoja-asetuksen läpimeno ja voimaanastuminen ovat viivästyneet jo tuskallisen pitkään, ja vieläkään ei täyttä varmuutta asetuksen sitovuuden alkamisajankohdasta ole. Siksi aina rajallisilla resursseilla toimivat suomalaiset yritykset tuntuvatkin juuri nyt olevan odottavalla kannalla. Jotta vältytään turhalta työltä, kehitystoimet on toki viisasta käynnistää vasta sitten, kun asetus on saanut lopullisen muotonsa. On kuitenkin toimenpiteitä, jotka voidaan suorittaa jo nyt, jotta itse kehitystoimet voidaan aloittaa täydellä höyryllä sitten, kun asetuksen lopulliset vaatimukset ovat tiedossa - kuten tiedämme, kaksi vuotta on yrityselämässä lyhyt aika!

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa sarjasta, jonka otsikko voisi olla vaikka "Tietosuoja-asetus - vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen lyhyt oppimäärä". Tarkoitukseni on näissä kirjelmissä käydä ylätasolla läpi sitä prosessia, joka useimmilla suomalaisilla rekisterinpitäjillä on edessään, jotta tulevat tietosuojavaatimukset pystytään taklaamaan. Organisaatioiden kypsyys vaihtelee, eikä kuvatut vaiheet ole universaalisti sovellettavissa kaikissa tilanteissa - pyrin kuitenkin antamaan osviittaa niihin asioihin, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Samalla totean disclaimerinä, että kuvaus on karkealla tasolla eikä kuvaa kaikkia tarvittavia toimenpiteitä tai huomioitavia seikkoja (edit 18.9.2014).

Prosessi voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin vaiheisiin:

1        Nykytilan selvitys
2        Gap-analyysi ja riskianalyysi
3        Toimenpiteiden priorisointi ja kehityssuunnitelman laatiminen
4        Kehityssuunnitelman jalkauttaminen
5        Hallintamallin operointi ja mittaaminen
6        Sisäisten ja ulkoisten arviointien teettäminen
7        Kehityssyklin toistaminen

Ennen aloittamista on syytä huolehtia siitä, että hankkeella on toimivan johdon siunaus ja sponsorointi. Mitä isompi projekti, sen tärkeämpää on, että taustatuki ja rahoitus ovat kunnossa. Raportoinnilla ja riskien näkyvällä hallinnalla on avainrooli johdon huomion herättämisessä ja ylläpitämisessä.


1        Nykytilan selvitys

Organisaation tietosuojatoimintojen kypsyys voidaan määritellä monen eri työkalun avulla. Monen suomalaisen rekisterinpitäjän tietosuojatyö on tähän asti perustunut henkilötietolain minimivaatimusten täyttämiseen, jolloin on selvää, että kypsyystaso ei ole riittävä tulevien vaatimusten täyttämiseksi.

Kehitystyö on suositeltavaa aloittaa selvityksellä tietosuojatoimintojen tilasta ja kypsyydestä nykyisellään. Työ kannattaa aloittaa jo nyt ja se tulee suorittaa mahdollisimman avoimesti ja objektiivisesti, jotta saadaan realistinen ja totuudenmukainen kuva puutteista ja tulevan kehitystyön kokoluokasta. Harkittava on myös, tulisiko selvityksen tekoon hankkia ulkopuolista, riippumatonta ammattiosaamista, mikäli tietosuojaosaaminen on harvojen käsissä tai on perusteltua epäillä selvityksen objektiivisuutta.

Nykytila-analyysissä selvitettäviä asioita ovat mm.:

·        Henkilötietojen rooli yrityksen liiketoiminnassa ja strategiassa
·        Henkilötietojen käsittelyn muodot, tavoitteet ja näiden suhde liiketoiminnan tavoitteisiin (edit 18.9.2014)
·        Tietosuojatyön johtaminen ja vastuutus
·        Tietosuojan hallintamallin kattavuus
·        Suunnitelmallisuus, politiikan ja ohjeistusten riittävyys
·        Henkilörekisterien, järjestelmien ja tietovirtojen kuvaaminen
·        Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja käytännöt
·        Tiedon elinkaaren hallinta
·        Tietosuojan ja tietoturvan kontrolliympäristö
·        Riskienhallinta
·        Henkilöstön koulutus
·        Henkilötietojen käsittelyn seuranta ja valvonta
·        Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen
·        Kumppanuuksien hallinta
·        Siirrot EU:n ulkopuolelle (huom! erityisesti pilvipalvelut!)
·        Suoritetut arvioinnit ja toiminnan kehittäminen


2        Gap-analyysi ja riskianalyysi

Kun tietosuojatoimintojen nykytila on selvitetty, rinnalle otetaan tulevat tietosuojavaatimukset. Nykytilan ja tavoitetilan välinen ero on nk. gap, joka kertoo, miltä osin nykyisellään ei täytetä vaatimuksia ja miten isoja eroavaisuudet ovat. Puutteista aiheutuu aina riskejä; nämä tulee kirjoittaa auki sekä luokitella sen perusteella, kuinka todennäköisiä ja vaikutukseltaan vakavia ne ovat.

Riskiluokittelua voidaan käyttää myös priorisoinnin välineenä kehityssuunnitelmaa laadittaessa. Riskienhallinnan apuna voidaan käyttää esim. GRC-järjestelmiä, ja riskien arvostamiseen tulee vaikuttaa ainakin käsiteltävien henkilötietojen luonne, liiketoimintaympäristö, liiketoiminnan tavoitteet sekä organisaation riskinottohalukkuus.

Seuraavassa osiossa keskityn kehityssuunnitelman laatimiseen ja jalkauttamiseen, joten pysykää kuulolla!

--> Toinen osa tässä!

torstai 11. syyskuuta 2014

Suomen ensimmäiset kyberturvallisuusmessut

Jyväskylässä järjestettiin Suomen ensimmäiset Kyberturvallisuusmessut 3.-5.9.2014. Messut järjestettiin jo aikaisemmilta vuosilta tuttujen Tekniikka- ja Turvallisuusmessujen yhteydessä. Tämä oli varmasti hyvä ratkaisu, ja valtaosa messukävijöistä kiersikin kaikilla kolmella alueella. Kyberturvallisuuden ammattilaisten lisäksi monet ensisijaisesti Tekniikka- ja Turvallisuusmessuilla käyneet kävivät myös päivittämässä tietoisuuttaan Kyberturvallisuusmessujen puolella. Tätä kautta varmasti välittyi hyvä kuva alan tuoreimmista tuulahduksista niillekin, jotka eivät päivittäin työskentele tietoturvan parissa.

KPMG oli messuilla mukana omalla ständillään, paikalla oli sekä tietoturva-asiantuntijamme että Jyväskylän toimistomme edustajat. Pidimme myös päivittäin tietoiskuja, jotka herättivät ilahduttavasti kuulijoiden mielenkiintoa ja kysymyksiä. Keskustelu jatkui myös Twitterin puolella hashtagilla #kyberturvallisuus.

Näytteilleasettajia oli paikalla iso joukko, ja koko viikko täyttyi mielenkiintoisista seminaareista ja tietoiskuista (joita näytteilleasettajana pääsimme harmillisen vähän seuraamaan). Parhaiten messutunnelmat välittynevät kuvien avulla:

Petteri
Petteri haastateltavana
JYVSECTECin ympäristön esittely kiinnosti yleisöä
Tietoiskumme aihe liittyi ajankohtaiseen teemaan eli automaation tietoturvaan:
Tietoiskuesitys automaation tietoturvasta
Esityksessä kerroimme käytännön kokemuksia tekemistämme automaation tietoturvan tarkastuksista, punaisena lankana oli oikeanlaisen arkkitehtuurin tärkeys. Automaatiojärjestelmien tietoturvan kehittämiseen liittyy monia muitakin ongelmakohtia. Niiden riskejä voidaan kuitenkin pienentää oikeinlaisella arkkitehtuurilla. Vastaavasti niiden riskit ovat entistä suurempia, mikäli arkkitehtuuri ei ole tietoturvallinen. Mikäli et ollut paikalla tai päässyt kuulemaan esitystä, mutta aihe on kiinnostava, niin ota yhteyttä ja kerromme mielellämme miten KPMG voi asiassa auttaa.

Esityksen suosituimmaksi kohdaksi tuntui muodostuneen riskienhallinnan tärkeys:
"Niin epämiellyttävää ja tylsä kuin riskienhallinta voikin olla...
 ... on se yleensä helpompaa, halvempaa ja tuskattomampaa kuin kriisinhallinta."


Aihe oli selkeästi esillä myös muilla näytteilleasettajilla, sekä Kyberturvallisuusmessujen puolella, että myös Tekniikka-messuilla. Ohessa muutamia poimintoja:

SARLIN esittelee automaation tietoturvan ratkaisuja ständillään

Turvallisia etäyhteysratkaisuja mm. automaatiokäyttöön esitteli Ajeco

Virallista messutiedotetta lainataksemme tilaisuus oli mielestämme varsin onnistunut:

"Perjantaina Jyväskylän Paviljongissa päättyneet Tekniikka 2014-, Turvallisuus 2014- ja Kyberturvallisuus 2014 -messut onnistuivat erinomaisesti. Automaatio-, tuotantoteknologia- ja turvallisuusalan ammattimessuilla vieraili reilut 10 000 kävijää. Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Leo Potkonen on tyytyväinen lopputulokseen.

'Paikalla käyneet ammattilaiset arvostivat uutta messukokonaisuutta. Erityisen tyytyväinen olen tämän vuoden uutuutemme, Kyberturvallisuus-messujen, saamaan suosioon. Kyberturvallisuusosio ylitti kaikki odotuksemme, sillä Jyväskylään oli rakentunut kokonainen kyberturvallisuusviikko. Olen iloinen, että olemme tällä tapahtumalla voineet tukea Jyväskylän työtä Innovatiiviset kaupungit -ohjelman kyberturvallisuusosion valtakunnallisena veturina', Potkonen sanoo."

Tunnelmia videolla:Suuret kiitokset kaikille kävijöille sekä messujärjestäjille ja näytteilleasettajille. Nähdään seuraavilla Kyberturvallisuusmessuilla!

Ständillämme järjestetyn arvonnan voittajaksi valikoitui Puolustusvoimien palvelukeskuksen Jaakko Nuuja, onnittelut voittajalle ja kiitokset kaikille osallistuneille!

Risto ja Petteri

maanantai 8. syyskuuta 2014

Viestintäviraston kiintolevyjen ylikirjoitusohjeistus – nyt myös SSD:lle!

Viestintävirasto julkaisi äskettäin päivitetyn kiintolevyjen ylikirjoitusohjeistuksen, joka sisältää nyt myös ohjeistuksen SSD-kiintolevyjen käsittelyyn.

Tiivistetysti SSD-levyjen ylikirjoitus tapahtuu seuraavasti:
1. Koko SSD-kiintolevyn käyttäjälle näkyvän kapasiteetin ylikirjoitus
pakkautumattomalla (pseudosatunnaisella) datalla vähintään kaksinkertaisesti
2. Vaiheessa 1 tehdyn ylikirjoituksen onnistumisen todentaminen
3. SSD-kiintolevyn laiteohjelmiston (firmware) ylikirjoituskomennon
tai -komentojen suoritus (ATA secure erase, enhanced secure erase tai vastaavat)
4. Vaiheessa 3 tehdyn ylikirjoituksen onnistumisen todentaminen

Mikäli yksikin edellä mainituista vaiheista ei onnistu, niin levy tulee tuhota fyysisesti.

Ylikirjoitukseen tulee käyttää kansallisen turvallisuusviranomaisen tai kahden EU-maan turvallisuusviranomaisen hyväksymää ylikirjoitusohjelmistoa. Hyväksyttyjä ohjelmistoja voi etsiä esimerkiksi täältä, valitsemalla Category-kohdasta ”Disk Erasure” ja maaksi ”Finland”.

Demagnetoinnin tehokkuutta SSD-kiintolevyjen tietojen tuhoamisessa ei ole pystytty varmistamaan, joten sitä ei tule käyttää. 

Yhdistelmäkiintolevyjen ylikirjoitusmenetelmien tehokkuutta ei ole myöskään vielä pystytty todentamaan, joten ne tulee tuhota niin ikään fyysisesti.

Tavallisille magneettikiintolevyille tulee suorittaa kolminkertainen ylikirjoitus sekä ylikirjoituksen todennus.  Tyhjentämisessä tulee muistaa, että tyhjennysmenettelyn tulee olla hyväksytty kyseiselle kiintolevytyypille. Näin ollen SSD-levyjen tyhjentämiseen käytettävää menettelyä ei saa käyttää magneettisille kiintolevyille ja päinvastoin ellei menettelyä ole erikseen hyväksytty. Samoin tulee varmistaa tyhjennysohjelmiston valmistajalta, että haluttu SSD-levy on tyhjennysohjelman tuettujen levyjen listalla.

Suojaustason III ja IV tietoa sisältävien kiintolevyjen ylikirjoituksen voidaan toteuttaa myös ulkoistuskumppanilla, mutta suojaustasojen I ja II tietoa sisältävien kiintolevyjen ylikirjoitus tulee tapahtua organisaation sisällä. 

Organisaatioiden tulee myös ylläpitää ylikirjoitusrekisteriä, josta käy ilmi mm. ylikirjoitetun kiintolevyn sarjanumero, luokittelu, vastuuhenkilö, aika ja paikka, ylikirjoituksen todistaja sekä uudelleenkäyttökohde ja sen luokitus.

maanantai 1. syyskuuta 2014

Organisaation sisäinen uhka

Sisäinen väärinkäyttö mielletään usein taloudellista alaa, mm. pankkeja, koskevaksi ongelmaksi, mutta todellisuudessa se koskee kaikkia aloja, aina valtionhallinnosta kaivosteollisuuteen. Sisäiset väärinkäytökset, joko tahalliset tai tahattomat, aiheuttavat arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti $2,9 miljardin tappiot vuosittain.  Tietoturvayritys Spectorsoft toteutti äskettäin organisaation sisäisiä väärinkäytöksiä koskevan kyselyn, johon vastasi 355 IT- tai tietoturva-asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

35% vastaajista kertoi joutuneensa sisäisen väärinkäytöksen, kuten petoksen, tietomurron tai immateriaalioikeuksien menetysten, uhriksi. Luultavasti määrä on kuitenkin suurempi, sillä arvioiden mukaan noin 75% väärinkäytöksistä jää tunnistamatta. Noin 60% vastaajista arvioi, ettei pysty tunnistamaan tai torjumaan sisäistä väärinkäyttöä.

Tutkimuksen mukaan kiinnijäämisen todennäköisyydellä on suurempi vaikutus kuin rangaistuksen ankaruudella, joten selvien sääntöjen luominen ja niistä tiedottaminen on tärkeää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luodaan loppukäyttäjien käyttösäännöt (Acceptable Use Policy) ja koulutetaan käyttäjät niiden mukaisesti.

Väärinkäytösten tapahtuessa on tärkeää pystyä keräämään tapahtumasta mahdollisimman paljon tietoa. Tämä tapahtuu käyttämällä erinäisiä teknisiä järjestelmiä, jotka valvovat organisaation tietoliikennettä ja laitteita. Näin pystytään rajoittamaan tuhoja, sekä ehkäisemään väärinkäytöksen toistuminen.

Mahdollisten väärinkäytösten riskiä tulisi myös vähentää suorittamalla henkilökunnan taustatarkistuksia sekä välttämällä vaarallisia työyhdistelmiä. Tärkeimpien prosessien suorittamisessa voidaan käyttää ns. ”neljän silmän periaatetta”. Kannattaa myös käyttää teknisiä keinoja väärinkäytösten ehkäisyyn, kuten järjestelmäkontrolleja. Esimerkiksi laskun luomiseen ja hyväksymiseen voi vaatia kahden eri henkilön hyväksynnän.

Sisäisten väärinkäytösten osuus (n.30%) kaikista kyberrikoksista on pysynyt samana jo vuodesta 2004, joten helpotusta tähän ongelmaan ei luultavasti ole näköpiirissä.Tutkimuksesta voi lukea lisää osoitteesta: