Ads 468x60px

tiistai 18. lokakuuta 2016

Integraatiot – näkymättömät liiketoiminnan mahdollistajat

Yritysten liiketoimintajärjestelmät kommunikoivat keskenään sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa yrityksen koosta riippumatta. Nämä järjestelmäintegraatiot mahdollistavat yritysten keskeisten liiketoimintaprosessien toiminnan. Toimiessaan integraatiot ovat näkymättömiä, tieto siirtyy järjestelmien välillä ja parhaassa tapauksessa loppukäyttäjä käyttää ainoastaan yhtä näkymää tietämättä mitä ”konepellin alla” tapahtuu. Toimimattomat integraatiot näkyvät yleensä loppukäyttäjälle järjestelmästä puuttuvina tietoina tai muina käytön estävinä tapahtumina. Tällöin yleensä syytetään huonoa järjestelmää, ei huonoa integraatiota.

Näin tietysti pitää ollakin, koska integraatioiden perimmäinen tarkoitus on siirtää tietoa paikasta toiseen, jotta liiketoimintaprosessit pystytään suorittamaan mahdollisimman tehokkaasti. Yritykset ovat tehostaneet toimintaansa jo vuosia järjestelmäintegraatioiden mahdollistaman liiketoimintaprosessien automatisoinnin avulla. Tiedonsiirron automatisointi ja siihen liittyvä tiedon jalostaminen on osaltaan mahdollistanut viime vuosikymmeninä nähdyn tietotekniikan avulla saadun tuottavuuden kasvun yrityksissä. Se, mikä alkoi kahden tietojärjestelmän välisestä yksinkertaisesta putkesta, on laajentunut vuosien aikana omaksi osa-alueekseen tietojenkäsittelyssä.

Integraatioiden muutos

Kuten sanottua, aluksi integraatiot olivat kahden järjestelmän välisiä putkia. Ongelmaksi muodostui järjestelmien määrän lisääntyessä tarvittavien putkien määrä. Integraatioiden suora kytkentä järjestelmiin aiheutti sen, että järjestelmiä uusittaessa kaikki kyseiseen järjestelmään kytketyt putket oli tehtävä uudelleen. Ylläpito muodostui siis hyvin työlääksi. Lääkkeeksi kehitettiin integraatioalustoja ja palveluväyliä, jotka hoitivat integraatiot järjestelmien välillä siten, että järjestelmän vaihtuessa ainoastaan kyseisen järjestelmän kytkentärajapinta piti uusia toisen pään pysyessä ennallaan. Samalla integraatiot saatiin valvonnan piiriin, jolloin integraatioihin saatiin kehitettyä liiketoimintaprosesseihin liittyviä mittareita, esimerkkinä vaikkapa keskimääräinen tilauksesta sopimukseen -aika. Eräs integraatioalustojen ja palveluväylien sudenkuopista on tosin ollut liiketoimintajärjestelmiin kuuluvan toiminnallisuuden valuminen integraatioihin, jolloin liiketoimintajärjestelmät ja integraatiot ovat hitsautuneet toisiinsa yhdeksi vaikeasti hallittavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Integraatioiden perimmäinen tarkoitus kun on ainoastaan siirtää tietoa vastaanottajille ymmärrettävässä muodossa.

Hyvin pitkään yritykset rakensivat integraatiot omiin konesaleihinsa (On Premise), kunnes IT-palveluntarjoajat alkoivat tarjota konesalipalveluita ja virtualisointia, jonne integraatioalustat siirtyivät yritysten omista tiloista. Haasteena perinteisissä konesali-integraatioympäristöissä on kuitenkin ollut kapasiteetti. Kuinka integraatioympäristö tulee mitoittaa, jotta se suoriutuu tehtävästään? Perinteisenä ratkaisuna on ollut lisätä ”rautaa rajalle” silloin kun suorituskykyongelmia alkaa esiintyä. Tämän toimintamallin suurimpana ongelmana on ollut kapasiteetin joutokäynti jos integraatioympäristö on mitoitettu käyttöpiikkien mukaan. Valitettavasti hyvin usein myös hinnoittelu on pitänyt tällaiset integraatiopalvelut pienempien yritysten ulottumattomissa.

Kehitys kuitenkin etenee vääjäämättömästi myös integraatiopalveluiden osalta. Viime vuosina olemme nähneet kuinka pilvipalvelut ovat jokapäiväistyneet liiketoiminnassa. Tämä koskee myös integraatioita. Markkinoille on tullut pilvipohjaisia integraatioratkaisuja suurilta toimijoilta ja lukuisia pienempiä palveluntarjoajia, jotka tarjoavat räätälöityjä ja yksityisiä pilvipohjaisia integraatiopalveluja yritysten käyttöön. Pienemmät yritykset ovat toivottaneet uudet pilvipohjaiset integraatiomallit tervetulleeksi, koska käytönmukainen hinnoittelumalli on tuonut integraatiopalvelut yhä pienempien yritysten saataville ilman satsausta kalliiseen infrastruktuuriin.

Suuremmat yritykset ovat myös lähteneet hyödyntämään uusia integraatiomahdollisuuksia. Perinteisen On Premise -mallin rinnalle on tullut hybridimalli, jossa perinteisiä konesali-integraatioita täydentävät pilvipalveluilla toteutetut integraatiot. Yleensä liiketoimintakriittisiin järjestelmiin liittyvät integraatiot on jätetty konesaliin ja pilvi-integraatiot on aloitettu vähemmän tärkeistä kohteista. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta sillä ei kuitenkaan välttämättä saavuteta maksimihyötyä, koska usein liiketoimintakriittiset integraatiot ovat niitä, joissa pilvipalveluiden skaalautuvuudesta olisi eniten hyötyä. Osa yrityksistä onkin siirtynyt suoraan pilvipohjaisten integraatioiden käyttöön.  Samalla osa pilvi-integraatiotoimittajista tarjoaa teknologiastaan On Premise -versioita, joiden tarkoituksena on yhtenäistää hybridimallissa käytettävää teknologiaa sekä madaltaa pilvipalveluiden käyttöönoton kynnystä.


Integraatiot ja tietoturva

Muutos pilvi-integraatioihin merkitsee, että yhä suurempi osa yrityksen tietovirrasta siirtyy yrityksen ulkopuolelle. Perinteisesti integraatioiden sanomaliikenne on hoidettu siten, että tieto kulkee yrityksen sisäverkossa salaamattomana ja yhteydet ulkomaailmaan on salattu. Pilvipalveluiden yleistyessä yhä suurempi osa sanomaliikenteestä siirtyy yrityksen sisäverkon ulkopuolelle, joten pilvipalvelut muuttavat toimintamallin, kuinka integraatioiden tietoturvaan on suhtauduttava. Pilvi-integraatioiden saatavuus riippuu internet-yhteyksistä, tosin eivät perinteisetkään B2B-yhteydet toimi ilman verkkoyhteyttä. Tiedon luottamuksellisuuteen ja eheyteen on panostettava, koska osa tiedoista kulkee julkisessa verkossa sisäverkon asemesta.

Teknologia on kuitenkin vain tapa toteuttaa asioita. Yrityksille on tärkeämpää tuntea toimintansa. Pilvi-integraatioiden mahdollisuuksien ymmärtäminen voi olla hankalaa, sillä aiemmin mainittu integraatioiden näkymättömyys ilmenee valitettavasti hyvin monessa yrityksessä siten, ettei yrityksissä ole kuvattu nykyisiä integraatioita eikä yrityksillä ole ymmärrystä integraatioidensa liiketoimintakriittisyydestä. Pahimmillaan yksi kahden tietojärjestelmän välissä oleva integraatio voi rikkoutuessaan pysäyttää yrityksen toiminnan kannalta kriittisen liiketoimintaprosessin. Mikäli yrityksellä ei ole tiedossaan millaisia integraatioita heillä on käytössään, jäävät integraatioiden kehityksestä ja pilvipalveluista saatavat hyödyt haaveeksi.

Kuinka yritysten tulisi sitten toimia? Ensinnäkin yrityksellä tulisi olla tiedossa, millaisia integraatioita heillä on käytössään. Monella yrityksellä on ajantasainen integraatiokartta, mutta mikäli näin ei ole, niin siitä kannattaa aloittaa. Integraatioinventaarion yhteydessä voidaan tunnistaa myös niin sanotut haamuintegraatiot eli integraatiot, joiden käytölle ei ole enää liiketoiminnallisia perusteita, mutta joihin kukaan ei ole uskaltanut koskea, koska ei ole tiedetty mitä integraatiot oikein tekevät. Nämä haamuintegraatiot ovat usein myös tietoturvan kannalta ongelmallisia niin tietoturvan kuin pääsynhallinnan kannalta, koska niissä saattaa olla vanhentuneita ja tietoturvattomia ratkaisuja kuten yksinkertaisia ja koodiin selväkielisenä kirjoitettuja salasanoja, joilla sanomaliikenne on aikanaan saatu toimimaan.

Kun integraatiot on tunnistettu, seuraavassa vaiheessa integraatioista selvitetään mitä liiketoimintarvetta varten ne on rakennettu ja mitä tietoa niissä liikkuu. Näin saadaan lajiteltua integraatiot liiketoimintakriittisyyden perusteella sekä pystytään valitsemaan ehdokkaat pilvi-integraatioihin tutustumiselle. Se, että yritys tuntee integraationsa ja niissä liikkuvan liiketoimintatiedon, auttaa määrittelemään myös integraatioiden tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Yrityksen liiketoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että yritys on laatinut selkeät pelisäännöt mitä tietoa kuljetetaan tietyn tyyppisellä integraatioilla ja millä ehdoilla. Kun liiketoiminnalla on ymmärrys integraatioista, pystytään yrityksessä myös tunnistamaan ne kohdat liiketoimintaprosesseissa, joita voidaan tehostaa integraatioiden avulla. Tehostaminen voi tapahtua esimerkiksi jonkun aiemmin manuaalisesti hoidetun toiminnon automatisoinnilla, liiketoimintaprosessin muutoksella tai pilvi-integraatioiden hyödyntämisellä. Samalla voidaan määritellä liiketoimintaprosesseihin liittyvät mittarit, joihin integraatiot tarjoavat tietoa. Kaiken avain on kuitenkin se, että yritys tuntee integraationsa.

Pilvipalvelut ovat jo muuttaneet integraatioihin liittyvän toimintamallin. Onko se uhka vai mahdollisuus, riippuu paljolti yrityksien asenteesta. Ne yritykset, jotka ymmärtävät integraatioiden liiketoimintakriittisyyden ja pystyvät katsomaan integraatioitaan muunakin kuin teknisenä funktiona, ovat vahvoilla.

Pasi Vänttinen
Kirjoittaja toimii arkkitehtinä KPMG:n kyberturvallisuusyksikössä ja on työskennellyt useita vuosia lukuisissa integraatiohankkeissa.

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

VIERASKYNÄ: Ahtisaari, Nobel-komitea ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (ystävien kesken ”GDPR”) on tällä hetkellä kuuma puheenaihe, josta vaihdamme ajatuksia sekä työtoimeksiantojen merkeissä että kahvitaukokeskusteluissa.

Martti Ahtisaari ilmestyi mukaan kahvitaukokeskusteluihimme tällä viikolla julkaistujen uutisten vuoksi. Suomen itsetuntoakin koeteltiin, kun Uusi Suomi julkaisi jutun ”Hätkähdyttävä havainto: Martti Ahtisaari kartuttaakin Venäjän Nobel-saldoa” (11.10.2016). Havainnon oli ensimmäisenä tehnyt ekonomisti Olli Kärkkäinen, ja se todellakin on hätkähdyttävä, kun lähestulkoon kansallisaarteeksi luokiteltu Martti Ahtisaari olikin listattu Nobel-sivustolla ikään kuin venäläiseksi hänen syntymäpaikkansa Viipurin vuoksi.

Asiaa selvitti edelleen Helsingin Sanomat, joka julkaisi jutun ”Nobel-komitea ei muuta linjaustaan Martti Ahtisaaren venäläisyydestä – ’Emme voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla’” (11.10.2016). Helsingin Sanomat oli ollut yhteydessä Nobel-komiteaan, jonka edustaja oli toki pahoitellut asiaa. Komitean edustaja oli todennut näiden listausten luomisen olevan hankalaa maiden osalta, koska he nimenomaisesti eivät halua sotkea kansallisuuksia asiaan, vaan listaukset perustuvat voittajien syntymävaltioihin.

Erikoista tässä asiassa onkin – ja erityisesti tietosuojajuristien kahvitaukokeskusteluja kirvoittaa – Helsingin Sanomille annettu lausunto, jossa nimenomaisesti todetaan, että ”[t]ietokannat ovat tietokantoja, täytyy tehdä päätös ja pysyä siinä. Emme voi tehdä poikkeuksia yksittäisten nobelistien kohdalla”.

Ottamatta kantaa nykytilaan tai komitean toimintaan sovellettavaan lainsäädäntöön (juristien disclaimer), Nobel-komitealla tulee lähitulevaisuudessa olemaan mielenkiintoinen tietosuojapähkinä purtavanaan tässä asiassa GDPR:n soveltamisen alkaessa keväällä 2018.

Nobel-komitea nimittäin toimii EU:n alueella, ja sen vuoksi GDPR:stä velvoitteineen ja vastuineen tulee myös suoraan siihen sovellettavaa oikeutta. Koska Nobel-komitea ilmeisestikin ylläpitää Nobel-voittajia koskevaa jäsenneltyä luonnollisten henkilöiden tietoja sisältävää tietojoukkoa, siis (henkilö-)rekisteriä, niin GDPR:n 4 artiklan mukaan Nobel-komitea olisi rekisterinpitäjä ja jokainen nobelisti olisi rekisteröity edellä mainitussa komitean rekisterissä. Näin ollen Nobel-komitea olisi myös velvoitettu huolehtimaan nobelisteille kuuluvista rekisteröityjen oikeuksista.

Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa GDPR:n 16 ja 17 artiklojen mukaiset oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tietojen poistamiseen. Yksinkertaistetusti ilmaistuna ensimmäinen näistä oikeuttaa rekisteröidyn vaatimaan, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Jälkimmäinen tarkoittaa, että rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Vastaavasti rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi sananvapautta tai tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi.

Tulevaisuudessa Nobel-komitea ei siis voikaan noin vain todeta, ettei se aio tehdä poikkeusta yksittäisen voittajan kohdalla. Jos tarkastellaan uutisten aiheena ollutta seikkaa, rekisterinpitäjänä Nobel-komitean olisi vähintäänkin pyydettäessä tehtävä nimenomainen poikkeus ainakin tekemällä voittajan syntymämaan kohdalle nykytilaa kuvaava selventävä täydennys.

Tänään Helsingin Sanomat uutisoi: ”Nobel-komitea pahoitteli ja teki Ahtisaaresta taas suomalaisen – Ahtisaari HS:lle: Olen tyytyväinen”. Uutisessa ei kuitenkaan kerrota, perustuiko henkilötietojen korjaaminen edellä mainittujen rekisteröityjen oikeuksien huomioon ottamiseen vai tehtiinkö muutokset muista syistä.

Kahvitaukokeskustelussamme pohdimme myös rekisterinpitäjien velvollisuutta poistaa GDPR:n edellytysten täyttyessä rekisteröityjä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Periaatteessa nobelisteilla olisi tulevaisuudessa myös mahdollisuus pyytää Nobel-komitealta itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä, eli heillä olisi oikeus tulla unohdetuksi. Teimme kuitenkin kahvitaukokeskustelussamme johtopäätöksen, että tällaiset poistamispyynnöt eivät välttämättä kuitenkaan ole kovin todennäköisiä.

Suosittelemme Nobel-komitealle ja kaikille muillekin tietosuoja-aiheista kiinnostuneille osallistumista KPMG:n järjestämälle Käräjät 2016 -tapahtuman Tietosuojalinjalle 28.10.2016, että nobelistien ja kaikkien muidenkin rekisteröityjen luonnollisten henkilöiden perusoikeudet sekä GDPR:n mukaiset oikeudet rekisteröityinä tulisivat asianmukaisesti turvatuiksi.

Tervetuloa - jatketaan yhdessä keskustelua mielenkiintoisista tietosuojan aiheista!

Charlotta Henriksson ja Emma Swahne

perjantai 30. syyskuuta 2016

EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturvallisuuden johtaminen, osa 3


Viiden blogitekstin sarjassa käsitellään toukokuussa 2018 voimaantulevaa Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvallisuutta myös Suomessa. Tekstien näkökulma painottuu tietoturvallisuuden hallinnan kysymyksiin henkilötietojen suojaa toteutettaessa.

3. Osa Henkilötiedon ja tietoturvallisuuden hallinta

Blogitekstien sarjan edellisissä osissa on käsitelty sekä henkilötietojen tunnistamista ja niiden suhdetta tietoturvallisuuteen että henkilötietoihin kohdistuvien riskien hallintaa. Kenties haastavinta koko tietosuoja-arkkitehtuuria mietittäessä on tietoturvaloukkauksen esille tuominen ja tunnistaminen sen jälkeen kun tiedetään missä henkilötietoja sijaitsee ja käsitellään. Miten tunnistaa tietoturvaloukkaus?

Asetuksen mukaan tietoturvaloukkauksesta tulee pystyä kertomaan mitä on tapahtunut, miksi, keihin tietoturvaloukkaus kohdistuu ja mitä henkilötietoja loukkaus koskee. Lisäksi on dokumentoituna löydyttävä tietoa siitä mitä toimenpiteitä on tehty aikaisemmin, jotta tietoturvauhkaa on pienennetty, mitä toimenpiteitä on esitetty tehtävän, mutta ei ole toteutettu ja mitä seurauksia niille henkilöille mahdollisesti aiheutuu, joiden yksityisyyttä on loukattu.

On sanomattakin selvää, että on eri asia, onko loukkauksen kuten tietovuodon tai –varkauden kohteena esimerkiksi luottokorttitietoja tai turvakiellossa olevan henkilön osoitetietoja vai julkisesti muutenkin esimerkiksi somesta saatavia tietoja. Silti henkilötiedon keräämisen ja käsittelyn käyttötarkoituksen tulee osaltaan vaikuttaa siihen, miten tietoja suojataan samalla kun pohditaan mitä tietoja suojataan. On syytä myös kiinnittää huomiota siihen, voiko usean heikommin suojatun henkilörekisterin tiedoista saada luotua arkaluontoisen ja jopa henkilön oikeuksia vakavasti loukkaavan tiedon?

Blogitekstien sarjan ensimmäisessä osassa pohdittiin henkilötietojen ja -rekisterien tunnistamista. Kun nämä suojattavat kohteet ovat tiedossa ja tietoihin kohdistuvat uhat arvioitu, on toteutettava perusturvallisuustaso, jolla taataan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Eivätkä perusturvallisuuden vaatimukset koske pelkästään henkilötietoja vaan kaikkea toiminnalle tärkeää tietoa eli sitä tietopääomaa, miksi yritys tai organisaatio on olemassa.

Perinteisesti tietoturvallisuutta on toteutettu verkkoa suojaamalla, estämällä haittaohjelmien toimintaa ja laitteita turvaamalla. Edellisten lisäksi henkilötietoja suojattaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti käyttöoikeuksiin ja pääsynhallintaan. Koska henkilötiedolle tulee määritellä käyttötarkoitus, täytyy myös määritellä, keillä on työtehtäviin perustuva oikeus päästä henkilötietoon käsiksi ja muuttaa sitä. Lisäksi on pohdittava, annetaanko rekisteröidylle eli henkilölle itselle oikeus ylläpitää ja muuttaa tietoa ja miten varmistetaan, että tietoa muuttava henkilö on juuri rekisteröity itse.

Tietosuoja-asetus korostaa läpinäkyvyyttä, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä rekisteröidyn suuntaan, joten oikeuksien toteutumisen kannalta myös tietoturvakeinojen tulee olla viestittävissä käyttäjille. Erityisesti selkeystarve korostuu silloin kun tuotetaan palvelua alaikäisille lapsille. Huoltajan roolin toteuttaminen ja suostumuksen hallinta palvelun käyttöä varten on keskeistä, jotta lapsen oikeus turvalliseen palveluun toteutuu.

Henkilötietojen elinkaaren aikana korostuu jatkuvien palvelujen osuus, etenkin silloin kun tietojenkäsittelyresurssia ostetaan kumppanilta. On huolehdittava siitä, että lokia kerätään riittävästi tietoturvaloukkausten havainnointia ja selvittämistä varten, epäilyttävistä tapahtumista saadaan hälytyksiä ylläpitäjille, henkilötietoja varmistetaan ja varmistettua tietoa pystytään myös palauttamaan eheäksi kokonaisuudeksi käyttäjille. Sopimuksissa tulee sopia menettelyt tietoturvaloukkauksista ilmoittamiselle, vastuut ja suunnitella palautuminen ennalta, mikäli pahin tapahtuu.

Tietosuoja-asetus määrää myös henkilötietojen osalta arvioimaan tarvitaanko henkilötiedoille lisäsuojaa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi salaamalla henkilötietoja, tietojen anonymisoinnilla eli henkilötiedon muuttamisella siten, ettei yksittäistä henkilöä pysty tunnistamaan, korvaavien pseudonyymien käytöllä tai kerättävän tiedon minimoinnilla. Suositeltavaa toki on, että lisäsuoja-arvio tehdään silloin kun henkilötietojen keruuta ja käsittelyn käyttötarkoitusta aletaan suunnitella. Siten toteuttaminen käytännössä on helpointa ja halvempaa verrattuna tuotannossa olevaan tietoon tehtäviin lisäsuojauksiin.

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa juuri lisäsuojakeinot otetaan arvioon kun mietitään rekisteröidylle aiheutuvaa loukkauksen vaikutusta. Mikäli tieto on ollut vahvasti salattua, muutettua tai minimoitua, voidaan olettaa että hyökkääjän saama hyöty tiedosta on pieni, jolloin seuraukset jäävät lievemmiksi. Lisäsuojakeinot ovat siten ennaltaehkäisyä ja osa jatkuvuuden hallintaa.

Tietosuojan ja tietoturvallisuuden vastuuhenkilöiden yhteistyön niin sisäisesti kuin kumppanien kanssa on hyvä olla saumatonta, jotta tällä tasolla pystytään tietosuojaa ja tietoturvallisuutta hallitsemaan. Tehokas toiminta tarvitsee yhteiset periaatteet ja ohjeet, koulutusta, toiminnan ja prosessien yhteen viilaamista ja testaamista sekä asioiden dokumentointia kirjallisissa sopimuksissa. Osassa organisaatioita on perustettu erillisiä, säännöllisesti kokoontuvia tietosuojan ohjaus- tai seurantaryhmiä ottamaan kantaa tärkeisiin henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin ja tekemään päätöksiä.

Blogitekstien seuraavassa neljännessä osassa käsitellään tarkemmin ulkoistusten ja kumppanien hallintaa tietosuojan ja tietoturvan näkökulmasta. Viimeinen viides osa tarkastelee vielä tietosuojan testaamista, seurantaa ja valvontaa.

tiistai 6. syyskuuta 2016

Tietoturvaguruksi Cyber Academyssa

Heipsan,
Minä olen myös uusi kasvo KPMG:llä!

Valmistuin vuonna 2014 lakiekonomiksi Vaasan yliopistosta ICT-juridiikan linjalta. Jottei valmistumisen jälkeen olisi ollut “liikaa” vapaa-aikaa työelämän ohella, päädyin sitten vielä jatko-opiskelijaksi. Tällä hetkellä väitöskirjaprojektini Vaasan yliopiston talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmässä on puolessa välissä, tutkimusaiheenani on organisaatioiden tietoturva ja lainsäädäntö. Taustastani johtuen, hakeminen KPMG:n Cyber Academyyn oli luonteva uravalinta ja mahdollisuus, jonka ohitse en voinut kulkea.

Olen onnellinen valinnoistani, sillä tällä hetkellä olen unelmaduunissani. Kuulun cyber-yksikössämme hallinnolliseen tietoturvatiimiin. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja minusta tuntuu, että jokainen päivä on erilainen. Työn ohella on myös paljon koulutuksia, jotka tukevat työssä oppimista. Lisäksi meillä on mahdollisuus suorittaa ammattisertifikaatteja. Ja mikä parasta: Työyhteisö on huikea. Täällä on hyvä yhteishenki ja työnteossa on pilke silmäkulmassa, minkä takia työpaikalla viihtyy hyvin. Työkavereiden kanssa on kiva viettää aikaa myös vapaa-ajallakin, itse olen ehtinyt jo muun muassa osallistumaan työporukan Tallinnan reissulle.

Kolme viikkoa on mennyt nopeasti. Odotan innolla syksyn tuomia uusia haasteita ja toivon oppivani paljon uutta ja kehittyväni ajan kuluessa oikeaksi kyberguruksi!

perjantai 2. syyskuuta 2016

EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturvallisuuden johtaminen, osa 2

Viiden blogitekstin sarjassa käsitellään toukokuussa 2018 voimaantulevaa Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvallisuutta myös Suomessa. Tekstien näkökulma painottuu tietoturvallisuuden hallinnan kysymyksiin henkilötietojen suojaa toteutettaessa.

2. Osa Tietosuojariskien hallinta tietoturvallisuuden keinoin

Kuten edellisessä blogikirjoituksessa avattiin, tietosuoja-asetuksen lähtökohtana on riskiperustaisuus, jonka mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava riskiä vastaava turvallisuustaso. Jokaisen henkilötietoja käyttävän, keräävän ja käsittelevän yrityksen ja organisaation tulee siis toteuttaa tietosuojauhasta riskiarvio, jossa arvioidaan luonnollisille henkilöille tapahtuvia fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinkoja, kuten ”omien henkilötietojen valvomiskyvyn menettäminen tai oikeuksien rajoittaminen, syrjintää, identiteettivarkaus tai petos, taloudellisia menetyksiä, pseudonymisoitumisen luvaton kumoutuminen, maineen vahingoittuminen, salassapitovelvollisuuden alaisten henkilötietojen luottamuksellisuuden menetys tai muuta merkittävää taloudellista tai sosiaalista vahinkoa.” Lainaus on tietosuoja-asetuksen perustelusta ja osoittaa, että torjuttava riski henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvana on laaja ja vaatii hyvän perusturvallisuustason toteutuakseen.

Tietosuoja-asetuksen määritelmä tarkoittaa ”’henkilötietojen tietoturvaloukkauksella’ tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin”. Riskin toteutuminen aiheuttaa siis henkilötiedon tietoturvaloukkauksen ja mahdollisia aineellisia, aineettomia tai taloudellisia seurauksia luonnolliselle henkilöille.

Tietosuojariskiä arvioitaessa on otettava huomioon, että riskiarvio tulee ulottaa koskemaan kaikkia niitä henkilön yksilöiviä tietoja, joista yksilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Lisäksi tietoturvaloukkaukseksi katsotaan tilanne, jossa tahattomasti ja vahingossa käsitellään henkilötietoja väärin. Ennaltaehkäisy ja suojamekanismien toteuttaminen ei ole yksinkertaista kun suojataan mitä tahansa asiaa vahingon tapahtumiselta. Voisi ajatella, että tehokkainta on toteuttaa vankka tietosuoja- ja tietoturvataso niihin henkilötietoryhmiin ja käsitteleviin järjestelmiin, joissa eniten henkilötietoja käsitellään tai joissa käsitellään arkaluonteista henkilötietoa. Olennaiseen osaan nousee tietoturvallisuuden kokonaisarkkitehtuuri sekä se, miten paljon organisaatiossa toimintaa pyöritetään organisaation ulkopuolisella tai epävirallisella ”varjo-IT:llä” ja henkilötietojen käsittelyä tapahtuu keskitetyn hallinnan ulkopuolella.

Toisaalta mikäli henkilöstö ymmärtää henkilötietojen käsittelyn hyvät käsittelytavat, on ohjeistettu ja koulutettu huolellisesti, ymmärtää riskit ja tahallinen väärinkäytös on sanktioitu työsopimuksessa ja kirjallisissa pelisäännöissä, tahattoman vahingon riski pienenee vaikka henkilötietoja valuisikin virallisten järjestelmien puolelle. Tärkeintä tällöinkin on varmistaa, kenellä on pääsy henkilötietoon ja miten tieto on suojattu ulkopuolisilta sekä miten saadaan tietoa siitä, että henkilötietoon pyritään tai sitä käytetään oikeudettomasti.

Edellä mainituista tietoturvaloukkausesimerkeistä on syytä nostaa esiin vielä henkilötietojen häviäminen kun ajatellaan mukana kannettavia mobiililaitteita. Niitä ei yleensä ole otettu mukaan organisaation normaaliin päätelaitehallintaan, mutta uhka tiedon vuotamiselle esimerkiksi älypuhelimen kautta saattaa olla jopa suurempi kuin organisaation sisäverkosta. Puhelimessa kulkevat mukana yhteystiedot ja sähköpostit sekä niihin asennetaan sovelluksia, joiden valmistajasta tai henkilötietojen käsittelymaista ei ole tietoa puhumattakaan siitä, että joku lukisi käyttöehdot...

Uhan arviointi ja suojakeinojen toteuttaminen on balanssin löytämistä riskin toteutumisen aiheuttamien menetysten ja suojakeinojen kustannusten välillä. On päätettävä (ja kirjallisesti dokumentoitava), miten paljon riskiä yritys tai organisaatio sietää, mitä riskejä torjutaan ja mitä hyväksytään, ja kuka päätöksen on tehnyt. Jäännösriskiä voidaan seurata tiheämmällä aikavälillä kuin niitä, jotka ovat jo hallinnassa esimerkiksi organisaation kehitysohjelman kautta. Henkilötietojen ja tietosuojauhkien ollessa kyseessä on tärkeää, että johto tietää tilanteen tosiaikaisesti, jotta mahdollisen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa siihen voidaan reagoida ja vaikutukset toiminnalle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Siksi riskiarvion yhteydessä on syytä pohtia myös raportointiprosessia ja jatkuvuuden hallintaa.

Eikä riskeistä ja tietoturvaloukkauksista puhuttaessa voi unohtaa ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen prosessia. Mikäli tapahtuu henkilötietoon kohdistuva korkea tietoturvaloukkaus, siitä tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle sekä henkilölle, jonka tietoja loukkauksen kohteena on. Ennaltaehkäisynä mahdollisille sanktioille ja vahingonkorvauksille toimii ainoastaan määrämuotoinen ja hallittu tietosuojan ja tietoturvallisuuden hallintamalli, joka kattaa koko organisaation tietosuoja- ja henkilörekisteriarkkitehtuurin. 


Blogitekstien seuraava kolmas osa keskittyy tietoturvaloukkauksen tunnistamiseen ja henkilötietojen suojaamiseen, neljäs osa tulee pureutumaan kumppaneihin ja tietojen siirtoon, ja viimeisessä viidennessä osassa tarkastellaan tietosuojan testaamista, seurantaa ja valvontaa.

EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturvallisuuden toteuttaminen

Viiden blogitekstin sarjassa käsitellään toukokuussa 2018 voimaantulevaa Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä ja tietoturvallisuutta myös Suomessa. Tekstien näkökulma painottuu tietoturvallisuuden hallinnan kysymyksiin henkilötietojen suojaa toteutettaessa.

1. Osa Henkilötiedot ja tietojen suojaaminen

Huhtikuussa tapahtunut EU:n tietosuoja-asetuksen hyväksyntä on uutisoitu usealla rintamalla ja siitä keskustellaan paljon alan ammattilaisten kesken. Mutta kun olen keskustellut henkilötiedoista, tietosuojasta tai henkilötietojen turvaamisesta tuttavieni, pk-yrittäjien, yritysten tai julkishallinnon työntekijöiden kanssa, on tullut eteen tilanteita, joissa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia tai yksityisten ihmisten oikeuksia ei tunnisteta eikä niiden ymmärretä koskevan myös omaa yritystä tai organisaatiota.

Henkilötietoja ovat sekä voimassaolevan henkilötietolain että uuden tietosuoja-asetuksen näkökulmasta kaikki ne tiedot, joista yksittäinen ihminen on tunnistettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja ovat siten esimerkiksi asiakastiedot, sähköpostin yhteystietolistat, Web-kyselyn tulokset, sopimuskumppanien tiedot silloin kun kyseessä on yksittäinen henkilö, tietoliikenteeseen tallentuvat IP-osoitteet, auton rekisterinumerot tai kameravalvonnan kuvat tunnistettavista henkilöistä yksityisalueilla.

Tietosuoja-asetus asettaa velvoitteita edellä mainittujen henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle sekä yksityisten henkilöiden oikeuksien toteuttamiselle, mutta tietosuoja-asetus on myös tietoturvalaki, joka velvoittaa suojaamaan henkilötiedot riittävällä tasolla. Asetuksen artiklat 32–34 käsittelevät henkilötietojen ja käsittelyn turvallisuutta ja velvoittavat kaikkia henkilötietojen kanssa tekemisissä olevia suojaamaan henkilötietoa sekä tunnistamaan tietoturvaloukkauksia riippumatta siitä onko käsittelevä organisaatio tai yritys pieni tai suuri.

Asetuksen lähtökohtana on riskitietoisuus, jonka mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on toteutettava henkilötietoja uhkaavaa riskiä vastaava turvallisuustaso. Jotta henkilötietoja voi suojata tietosuojariskiä vastaan, on keskeistä tunnistaa, mistä henkilötietoa löytyy ja mitä henkilötietoa toiminnassa itse kerättynä tai muualta luovutettuna käsitellään. Organisaatioissa yleisesti on tiedossa keskeiset asiakasrekisterit ja niihin kerätyt henkilötiedot tai oman henkilöstön tiedot ja niistä muodostetut rekisterit, mutta henkilötiedon tunnistaminen vaikeutuu pian kun puhutaan pilvipalveluista, kumppaneista tai liiketoiminnan muista tarpeista tukitoimintojen ulkopuolelta. Tunnistamatonta tietoa ei voi suojata ja tietoturvaloukkauksen riski onkin suuri siellä, missä henkilötietoa ei tiedetä olevan. Tärkeää olisi päästä puuttumaan tietosuojariskin torjuntaan jo silloin kun uutta palvelua tai järjestelmää mietitään ennen sen käyttöönottoa. Seuraavassa kuvassa on pyritty avaamaan esimerkinomaisesti henkilötietojen suojaamisessa tietoturvallisuuden keinoin huomioitavia seikkoja asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.
Blogitekstien toisessa osassa tarkastellaan tietosuojariskiä ja sen hallintaa tietoturvallisuuden keinoin. Osa kolme keskittyy henkilötietojen suojaamiseen ja neljäs osa pureutuu kumppaneihin ja tietojen siirtoon. Viimeisessä viidennessä osassa tarkastellaan vielä testaamista, seurantaa ja valvontaa.

tiistai 30. elokuuta 2016

Juridiikan ja kyberturvallisuuden risteyskohdassa KPMG Cyber Academyssa


Olen Antti-Pekka Manninen, yksi kymmenestä Cyber Academy -ohjelmassa elokuussa aloittaneesta uudesta KPMG:läisestä. Olen opiskellut Turun yliopistossa oikeustiedettä sekä valtio-oppia, ja maisteriksi ensiksi mainitusta valmistun tänä syksynä. Opiskelujeni ohella pari viime vuotta olen ollut harjoitteluissa ja työtehtävissä laajasti teknologiaan sekä turvallisuuteen liittyvien teemojen ympärillä, joten hakeutuminen kyberturvallisuuteen keskittyvään Graduate -ohjelmaan oli minulle luonnollinen valinta.

Aloitin KPMG Cyberin tietosuojatiimissä 15.8. ja kahden ensimmäisen viikon perusteella jatkossa minua tulevat erityisesti työllistämään yrityksille tehtävät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnit. Tietosuojatiimin tehtävissä yhdistyvät mielenkiintoisesti puhtaat tietosuojakysymykset, joissa kysymys on perusoikeusrelevantista henkilötietojen suojasta, ja toisaalta tietojen suojaamiseen liittyvät teknologiset ja hallinnolliset vaatimukset: kaikki tietenkin liiketoimintalähtöisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Erityisen tyytyväinen olen ollut siihen, että olen päässyt nopeasti työtehtäviin käsiksi. Tähän mennessä tehtäväni ovat koostuneet erinäisistä selvitystehtävistä, mutta ensimmäiset asiakastapaamiset ja työmatkatkin ovat jo tiedossa, ja odotan innolla varsinaiseen asiakastyöhön kiinnipääsemistä.

Tietosuojakysymykset ovat erityisesti juridiseen taustaani sopivia, mutta kaikille Graduate-ohjelmaan osallistuville räätälöity yhteinen koulutusohjelma mahdollistaa perehtymisen myös tietoturvakysymyksiiin, niin hallinnolliselta kuin tekniseltäkin puolelta, mm. erinäisten tietoturvan ammattisertifikaattien suorittamiseen valmentavien koulutuksien kautta. Kantavana mentaliteettinani onkin käyttää harjoitteluaika tehokkaasti hyödyksi ja saada kokemusta mahdollisimman laajalta tehtäväskaalalta.

Harjoitteluni aikana toivon syventäväni tietojani tietosuoja- ja tietoturvakysymyksistä sekä kehittyväni asiantuntijaksi, joka kykenee toimimaan sujuvasti juridiikan ja IT:n rajapinnoilla.

A-P
Vasemmalta Joonas Karhunen, Antti-Pekka Manninen, Wanda Wallgren, Jenna Andersson